• Ynwennertal Goaiïngea foar ien dei hast ferdûbele troch federaasjewedstriid (welpen en pupillen) mei de Repko Sportprijzenpartij

  vrijdag 20 augustus 2021
  Ja, want op freed 20 augustus strutsen, machtich as miggen, hast 160 jonge keatsers en keatsters del op it fjild tusken De Boppeslach en 't Pôllehout, plus in 40-tal âlders-begelieders! Troch it grutte tal opjeften waard de jeugdkommisje twongen partoeren fan trijetallen te formearen yn plak fan de gebrûklike twatallen. De wedstriden begongen om 4 oere de middeis, dat de gong moast deryn. De jeugdkommisje hie it keatstechnysk prima foar elkoar en ek kwa catering, want der stie in snackwein by it fjild. 
  Dit binne de útslaggen fan de welpen en pupillen:

  Welpefamkes ( 7 partoeren )
  1.  Marrit de Witte (Makkum) en Froukje Patricia Blanke (Boalsert)
  2.  Fenna Raap (De Hommerts) en Fenne Sijbesma (Easterein)
  Werkânsing
  1.  Marije Punter (Raerd) en Esther Lootsma (Goaiïngea)
  2.  Isa van Vught (De Hommerts), Veerle van der Werff (Mantgum) en Sanne Frouk
  (Easterein)Wf 1.JPG
  Dijkstra  
  Wf 2.JPG
  Wf 3 ferl 1.JPG
  Wf 2.JPG

  Welpejonges ( 8 partoeren )
  1.  Thymen van der Meer (Skearnegoutum), Collin Terpstra (Wytmarsum) en Jitse Jan Kroondijk (Wytmarsum)
  2.  Wybe Haye Bruining (Winaam) en Pier van der Schaaf (Wytmarsum)
  Werkânsing
  1.  Pieter Meindersma (Easternijtsjerk) en Geart Pyter Fopma (Mantgum)
  2.  Jelte Harkema (Spannum) en Dooitsen Fopma (Mantgum)
   Wj 1.JPG
   Wj 2.JPG
   Wj 3 ferl 1.JPG
   Wj 4 ferl 2.JPG

   
  Pupillefamkes ( 10 partoeren )
  1.  Rianne van der Walt (Seisbierrum), Elina Schotanus (Harich) en Silke Hofstra (Dronryp)
  2.  Hendrika Stegenga (Balk), Denise de Witte (Makkum) en Minke Lys Leenstra (Gau)
  3.  Mariska Stegenga (Balk) en Elske Kroondijk (Wytmarsum)
  Werkânsing
  1.  Sofie Koops (Makkum), Floorke de Boer (De Hommerts) en Janet Adema (Tsjom)
  2.  Jiska Altenburg (Reahûs), Doutzen Twijnstra (Gau) en Rixt Punter (Raerd)
   Pf 1.JPG
   Pf 2.JPG
   Pf 3.JPG
   Pf 4 ferl 1.JPG
   Pf 5 ferl 2.JPG

   
  Pupillejonges ( 10 partoeren )
  1.  Sem Groen (Makkum), Tsjeard Witteveen (Reahûs) en Matthijs Quak (Mantgum)
  2.  Rindert Douma (Wytgaard), Sander Velzen (Easterein) en Melle van der Werf (Skearnegoutum)
  3.  Jesse Moos (Reduzum), Jimte Tilma (Mantgum), Jeljer-Sjoerd Kooistra (Loaiïngea)
  Werkânsing
  1.  Sietse Jellema (Wommels), Klaas Dijkstra (Makkum) en Riemer Raap (De Hommerts)
  2.  Ytsen Tassebajef (Jonkerslân) en Johan van Dijk (Makkum)
   Pj 1.JPG
   Pj 2.JPG
   Pj 3.JPG
   Pj 4 ferl 1.JPG

   Pj 5 ferl 2.JPG


   


 • Nieuws

  Maaike Faber en Marije Jonker nemen het stokje over

  vrijdag 1 oktober 2021
  Op tongersdei 1 oktober wienen in lytse 30 leden...
  Lees meer...

  Zondag 26 september begint het Muurkaatsen weer

  dinsdag 21 september 2021
  ...
  Lees meer...

  In prachtige nacht om te nachtkeatsen

  zondag 12 september 2021
  Doe't wy begongen mei in prachtige list ...
  Lees meer...