• Ynwennertal Goaiïngea foar ien dei hast ferdûbele (skoaljeugd en jeugd) mei de Repko Sportprijzenpartij

  vrijdag 20 augustus 2021
  Ja, want op freed 20 augustus strutsen, machtich as miggen, hast 160 jonge keatsers en keatsters del op it fjild tusken De Boppeslach en 't Pôllehout, plus in 40-tal âlders-begelieders! Troch it grutte tal opjeften waard de jeugdkommisje twongen partoeren fan trijetallen te formearen yn plak fan de gebrûklike twatallen. De wedstriden begongen om 4 oere de middeis, dat de gong moast deryn. De jeugdkommisje hie it keatstechnysk prima foar elkoar en ek kwa catering, want der stie in snackwein by it fjild. 
  Dit binne de útslaggen fan de skoaljeugd en jeugd:

  Skoalfamkes ( 10 partoeren )
  1. Brecht Renema (Heech) en Rikst Baarda (Britswert)
  2. Wieke Schaap (Turns), Steffi Altenburg (Reahûs) en Anouk Delfsma (Wommels)
  3. Ilse Baanstra (Snits), Jetske Zijlstra (Spears) en Tjitske Baukje Joustra (Easterein)
  Werkânsing
  1. Liset Sijbesma (Easterein), Monique Postma (Winsum) en Sjirkje Vrieswijk (Achlum)
  2. Berber van der Goot (Goaiïngea) en Lyanne Wiedijk (Mantgum)
   Skf 1.JPG

   Skf 2.JPG
   SKf 3.JPG
   Skf 4 ferl 1.JPG
   Skf 5 ferl 2.JPG

  Skoaljonges ( 7 partoeren )
  1. Remco Yska (Boalsert) en Lars Tijssen (Reduzum)
  2. Ruurd Oosterbaan (Skearnegoutum) en Tyme Jonker (Mantgum)
  Werkânsing
  1. Frans Oosterbaan (Skearnegoutum) en Siebolt Hofman (De Hommerts)
  2. Teun Westgeest (Wytmarsum), Jesse Vrieswijk (Swichum) en Johan Gaastra (Kûbaard)
   Skj 1.JPG
   Skj 2.JPG
   Skj 3 ferl 1.JPG
   Skj 4 ferl 2.JPG  Jeugd ( 10 partoeren )
  1. Jelmer Foppe Drijfhout (Poppenwier), Folkert Wesselius (De Hommerts) en Fokje Vrieswijk (Achlum)
  2. Stefan Greidanus (Winsum), Jildert Wijbenga (Arum) en Folkert Gaastra (Kûbaard)
  3. Luka van der Weg (Wommels), Judith Cuperus (Nijlân) en Anne Sjoukje Leenstra (Gau)
  Werkânsing
  1. Ate Schaap (Turns), Afke Marij van der Goot (Goaiïngea) en Lynette Ypeij (Wytmarsum)
  2. Menno Johnson (Kimswert), Hessel Jonker (Mantgum) en Amarins van Althuis (Arum)
   Jeugd 1.JPG

   Jeugd 2.JPG
   Jeugd 3.JPG

   Jeugd 4 ferl 1.JPG
   Jeugd 5 ferl 2.JPG


 • Nieuws

  Maaike Faber en Marije Jonker nemen het stokje over

  vrijdag 1 oktober 2021
  Op tongersdei 1 oktober wienen in lytse 30 leden...
  Lees meer...

  Zondag 26 september begint het Muurkaatsen weer

  dinsdag 21 september 2021
  ...
  Lees meer...

  In prachtige nacht om te nachtkeatsen

  zondag 12 september 2021
  Doe't wy begongen mei in prachtige list ...
  Lees meer...