• Op tiisdei 2 en woansdei 3 juny kin it kompetysjekeatsen los! 

  zaterdag 30 mei 2020
   flagge2.JPG
  De KNKB jout oan dat der romte is om te kompetysjekeatsen. Dêr binne we fansels tige bliid mei! No’t we ek tastimming hawwe fan ’e gemeente, ûnder betingst dat we ús oan de stelde rjochtlijnen, wolle we fanôf nije wike los gean.
   
  Keatser.png  We begjinne op tiisdei 2 juny om 19:00 oere mei de senioaren (froulju en manlju)
  En op woansdei 3 juny om 18:30 oere mei de jeugd (treningen en/as kompetysje). 
  De Jeugdkommisje de jeugdleden en de âlders dêrfan op ’e hichte.
   
  Fanwegen hygiëne is  opjaan fia de brievebussen net mooglik. 
  Dat kin no fia de app as tillefoan en kin tiisdeis oant 18:30 oere by:
  -  Jouke Dotinga,  06 28677876 (manlju)
  -  Aaltsje Kroes, 06 25453528 (froulju)
  -  Kantine, 0515 41 33 70

  De klaairomtes en kantine binne net iepen
  (allinnich foar de kommisjes om te lotsjen); by reinich waar kin der net skûle wurde. Ek de bûtenhúskes brûke we sa min mooglik.
   
  Wy geane kompetysjekeatsen mei minder perken yn in fjild
  -  En we slane net tagelyk op. It is fan belang om altiten minimaal 1.5m ofstân yn acht te nimmen, sawol yn it perk, yn it tuskenspul as wêr dan ek. Ek yn it ‘hytst fan’e striid’ moatte we dêr rekken mei hâlde! Sprek elkoar der ek op oan as it even ferjitten wurdt.
  -  Spuie op ’e bal en yn’e want mei net en dat jildt ek foar in hân jaan as oar lichamelik kontakt.
  -  Neisitte en neiprate is net mooglik, mar wa wit komt der noch in fjirdere fersoepeling.
   
  Eltsenien is ferantwurdelik foar har/syn eigen sûnens. Wy freegje ek om rekken te hâlden mei de sûnens fan oaren troch op in ferantwurde manier mei dizze maatregels om te gean. Kom allinnich ast fit bist en der in goed gefoel by hast om mei-inoar in potsje te keatsen.


   Hjir ûnder de regels noch in kear op in rij (út it protokol NOC*NSF)

   -  Gebruik je gezond verstand-  Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38°C);
  -  Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
  -  Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
  -  Meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
  -  Kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
  -  Reis alleen of met 1 persoon uit jouw huishouden naar de sportlocatie;
  -  Kom in sportkleding naar de sportlocatie. De kleedkamers zijn gesloten. Je kunt niet douchen en geen gebruik maken van het toilet. Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest en handen hebt gewassen;
  -  Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht tot aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
  -  Voor aanvang van de training/competitie wordt jouw gevraagd naar eventuele gezondheidsklachten van jou en andere leden van jouw huishouden die zouden kunnen duiden op het coronavirus (COVID-19);
  -  Voor aanvang van de training/competitie wordt jou gevraagd om jouw handen schoon te -       maken met een reinigingsdoekje;-  Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, zoals trainers en bestuursleden;
  -  Sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
  -  Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen;
  -  Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
  -  Verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie. 
    

  Het bestuur
  30-05-2020 
   
   
   
   
   
 • Nieuws

  Is it Galgelân is ferhuze nei De Boppeslach?

  zondag 9 augustus 2020
  Sûnt freedtejûn stiet by de keatskantine...
  Lees meer...

  Partoer Wybrig Bakker mist op in pear hierren nei de winst by de KNKB 1e klas yn Goaiïngea

  zondag 9 augustus 2020
  It hie moai west, in oerwinning by keatsferiening...
  Lees meer...

  Ilse Baanstra en Berber van der Goot winne de treastfinale mei oermacht by KNKB skoalfamkes yn Goaiïngea

  zondag 9 augustus 2020
  In moaie ploech fan 7 eigen skoalfamkes hie hjoed...
  Lees meer...