• Repko Sportprijzenpartij: moai federaasjekeatsen 

  vrijdag 21 juni 2019
  De útslaggen  
  Welpefamkes ( 5 partoeren )
  1. Hendrika Stegenga (Balk) en Emma Brecht Bokma (Tersoal)
  2. Ilse Lanting (Skearnegoutum) en Lise Bijma (Gau)
  3. 
   Welpefamkes 1.JPG
  Mariska Stegenga (Balk) en Benthe Anna Holtrop (Tersoal) 
   Welpefamkes 2.JPG
   Welpefamkes 3.JPG

    
   Welpejonges ( 6  partoeren ):
  1. Imme Klaas Kievit (Sibrandabuorren), Jorrit Boersma (Skearnegoutum) en  Simon Rienstra (Balk)
  2. Sverre Stobbe (Balk) en Siard de Graaf (Skearnegoutum)
  3. Daniël Zeldenrust (Balk) en Liam Nauta (Snits)  4. Luuk van Dalfsen (Nijlân) en Klaas Dijkstra (Makkum)    
   
   Welpejonges 1.JPG
            
   Welpejonges 2.JPG
   Welpejonges 3.JPG
   Welpejonges 4.JPG

    


   

  Pupillejonges ( 4 partoeren )
  1. Frans Oosterbaan (Skearnegoutum) en Roan de Groot (Balk)
  2. Ruurd Oosterbaan
   Pupillejonges 1.JPG
  (Skearnegoutum), Laas van Dalfsen (Nijlân) en Bjorn Tuinstra (Folsgeare)
   Pupillejonges 2.JPG
   
   Pupillefamkes ( 6 partoeren )
  1. Steffi Altenburg (Reahûs) en Mare Dijkstra (Makkum)
  2. Wieke Schaap (Turns) en Marit van der Meer (Skearnegoutum)
  3. Jiska Altenburg (Reahûs) en Anna Marit Twijnstra (Gau)
   Pupillefamkes 1.JPG
   Pupillefamkes 2.JPG
   Pupillefamkes 3.JPG

     Skoaljonges en –famkes ( 10 partoeren )
  1. Afke Marij van der Goot (Goaiïngea) en Folkert Yde Kievit (Sibrandabuorren)
  2. Sjoukje Gerbrandy (Goaiïngea) en Brecht Renema (Heech)
  3. Durk Bootsma (Turns) en Anna Mutsaers (Goaiïngea)
  Werkânsing
  1. Elbrich Kooistra (Loaiïngea) en Rein Zijlstra (Easterwierrum)
  2. Jurjen van Dalfsen (Nijlân) en Ilse Baanstra (Sneek)  

  Skoaljeugd 1.JPG
  Skoaljeugd 2.JPG
  Skoaljeugd 3.JPG
  Skoaljeugd w1.JPG
  Skoaljeugd w2.JPG

      
  Jonges en famkes ( 3 partoeren )
  1. Dietmer Kuperus (Boalsert), Marije Kuperus (Boalsert) en Tjerk Andringa (Reahûs)  
   Famkes en jonges 1.JPG
 • Nieuws

  Prachtich pupillekeatsen yn Goaiïngea

  zondag 14 juli 2019
  Last-minutewedstriid...
  Lees meer...

  Michel Nesse prolongearret keningstitel op Oranjefeestpartij

  vrijdag 12 juli 2019
  En sa stienen Michel Nesse, Folkert...
  Lees meer...

  Teatswinst foar Sjoerd Hofstee, Antsje van der Goot en Siebrigje Nynke Boschma

  zondag 7 juli 2019
  It like der earst net op, mar úteinlik stienen...
  Lees meer...