• Kantine it Fintsje nei 18 jier opnij iepene!

  zaterdag 12 september 2020
  Jouke Dotinga hold op sneon
  Jouke mei Rabobon.JPG
  12 septimber, foar  it begjin fan de lêste ledepartij, in foarsitterachtige speach. De gelegenheid wie it opnij iepenjen fan de ferboude kantine it Fintsje . Yn it winterskoft 2011/2012 wie it komplete Fintsje ûnder hannen nommen, ynklusyf klaaigelegenheid en materiaalhok. Dit kear giet om it 'updaten' fan de kantineromte, it by te tiid bringen fan de romte dêr't wy jierrenlang by elkoar sitten hawwe nei it kompetysjekeatsen en wedstriden.  Wat in herinnerings lizze dêr, kampioenskippen dy't wy fierd hawwe.  De nije look is geweldich! 

  Grutte oanjagers fan it projekt wienen Jelle en Antsje Kievit
  Sy kamen mei it idee. Jildlike steun wie der ek, Rabo Club Support mei in bedrach fan € 494,05. Mei faasje waard it gehiel oanpakt. Koroana holp dêryn ek mei, want der wie no tiid foar. Wy neame even gjin nammen fan de helpers, om net ien te ferjitten. Wat hawwe se harren bêst dien!

  De âldste en de jongste keatser fan dizze dei mochten de doar fan de kantine iepenprikke   
  Dycke Fardau Bokma út Tersoal is dit jier begongen mei keatsen en Germ Bergstra út Gau is der al sûnt de oprjochting fan de club by! Kin it symboalysker? De hiele yngong hong fol mei kleurige 
  balonnen en dy mochten de 2 balslagger allegearre lek prikke.    En dat dienen se fakkundich en mei wille.
  Germ en Dycke 3.JPG


   kantineromte.JPG
   kantineromte 2.JPG

        • Nieuws

  Zondag 4 oktober en dinsdag 6 oktober start het muurkaatsen; meld je aan bij Nolke en Aaltsje

  zaterdag 26 september 2020
  Mits er geen aanvullende...
  Lees meer...

  Sinne, wyn en ferbrând fel en sfearfol haadklassekeatsen yn Goaiïngea

  maandag 21 september 2020
  En doe hienen wy ynienen...
  Lees meer...

  Kantine it Fintsje nei 18 jier opnij iepene!

  zaterdag 12 september 2020
  Jouke Dotinga hold op sneon 12...
  Lees meer...