• Froulju haadklasse snein 20 septimber yn Goaiïngea

  zaterdag 12 september 2020
  Ûnder betingst dat de gemeente Súdwest-Fryslân tastimming jout, sil der kommende snein 20 septimber in haadklassewedstriid foar froulju yn Goaiingea ferkeatst wurde, de generale foar de frouljus PC. Fansels sille ek de koroanaregels yn acht nommen wurde. 

  De wedstriid begjint om 11:00 oere en sil ûnder ferantwurdelikheid fan de KNKB ferkeatst wurde. Dat betsjut dat wy as feriening fjild, materiaal en de kantine beskikber stelle en, wêr mooglik, ek frijwilligers. In oantal enthousiaste leden is al begongen mei it sykjen fan karmasters en fjildlizzers. Dêrnêst soe it moai wêze as der noch wat minsken helpe wolle yn ’e kantine.
  Ús lid-om-utens Nynke Sijbrandij is ien fan de favoriten foar de oerwinning, mar wa wit, pakt ien fan ús oare leden, Andrea Kroes as Wybrig Bakker, ek in priis.
   
  As jimme ús helpe wolle, heare we dat graach!
  Jimme meie kontakt opnimme mei Aaltsje Wesselius:
  - jelle-aaltsje@het net.nl
  - 0515-521280

 • Nieuws

  Zondag 4 oktober en dinsdag 6 oktober start het muurkaatsen; meld je aan bij Nolke en Aaltsje

  zaterdag 26 september 2020
  Mits er geen aanvullende...
  Lees meer...

  Sinne, wyn en ferbrând fel en sfearfol haadklassekeatsen yn Goaiïngea

  maandag 21 september 2020
  En doe hienen wy ynienen...
  Lees meer...

  Kantine it Fintsje nei 18 jier opnij iepene!

  zaterdag 12 september 2020
  Jouke Dotinga hold op sneon 12...
  Lees meer...