• Spontane Sachtebalpartij nei strakke keatsclinic

  maandag 27 juni 2022
  Mar even  24 leafhawwers hienen har melden op it keatsfjild, sneintemiddei om 3  oere. Samar in idee fan it bestjoer tagelyk mei it hâlden fan de keatsclinic. Net fan, we hawwe it der wer ôfswitten, mar ja, de dei is noch jong, wat kinne wy hjoed noch dwaan.En sa ûntstie in Sachtebalpartij mei 8 partoeren. Der wienen ek guon by dy't wy noch net earder sjoen hienen, mar jo wolle ek net witte wêr't se alle tiisdeis wer weikomme, it hâldt net op.....
  De finale waard wûn troch Jelmer de Jong,  Folkert Yde Kievit en Riemy Reidstra troch in 5-1 6-6 winst op Arjen Radix, Esmee Suierveld en Wytske Boschma. De ferliezersfinale waard in klapper. It famyljetrio Sytze Jan de Vries, Ruurd Jan Leenstra en Anne Sjoukje Leenstra (setten?) wûn op 5-5 6-6 fan Corné Langerberg, Sietse Leenstra en Antsje Kievit. Om 7 oere hinne wie de partij dien, mar foar in oantal waard it wat letter.....

  De útslach
  1. Jelmer de Jong - Folkert Yde Kievit - Riemy Reidstra
  2. Arjen Radix - Esmee Suierveld - Wytske Boschma
  Ferliezersronde
  1. Sytze Jan de Vries - Ruurd Jan Leenstra - Anne Sjoukje Leenstra
   1ste b.jpg

   1ste.jpg
   2de.jpg
   1ste ferl..jpg • Nieuws

  (2) Sublime keatsdei mei 3de Jong Hab Partij; B-klasse winst foar Van der Weg, Veltman en Zijlstra

  maandag 25 juli 2022
  Lees meer...

  (1) Sublime keatsdei mei de 3de Jonge Hab Partij; A-klasse winst foar Poelsma, Jellema en Weersma

  zondag 24 juli 2022
  Goaiïngea 24...
  Lees meer...

  Teatsende thúsbliuwers Berber en Jildou winne

  vrijdag 22 juli 2022
  Goaiïngea, 22 july...
  Lees meer...