• Prachtige keatsclinic mei Siemon Minnesma foar ús jongerein

  woensdag 19 juni 2019
  Woansdei 19 juny wie der ynienen in
  1.JPG
  keatsclinic foar ús famkes en jonges yn Goaiïngea. Gjin gewoane trening of kompetysje, mar in trening fan in âld-PC-winner! Wat wolle we noch mear!
  De  jeugdkommisje hie dus in makky dizze jûn, mar se hienen fansels in protte foarwurk dien!            
  Help krige Siemon fan Gauke Zijlstra en Aaltsje en Andrea Kroes.

  En it entûsjasme wie grut! Mar even 13 kabouters en welpen wienen kommen en 26 pupillen en skoalfamkes en -jonges. De sonoare stim fan Minnesma galme oer it fjild. 'Frjemde eagen twinge', seit men en sa wie it no ek.

  Hjirûnder sjogge jim in ympresje!

  2.JPG

  3.JPG
  4.JPG
  5.JPG
  6.JPG
  7.JPG
   8.JPG
   9.JPG
  10.JPG
   11.JPG
   12.JPG
  13.JPG
  14.JPG

 • Nieuws

  Prachtige opbrengst Rabo Clubsupport 

  woensdag 16 oktober 2019
  Allemaal hartelijk dank voor het stemmen...
  Lees meer...

  Autobedrijf Leenstra en Himmel & Skjin binne de nije shirtsponsors

  zondag 13 oktober 2019
  Dat waard sneon 12 oktober op de gesellige jûn...
  Lees meer...

  En it wíe in gesellige jûn!!

  zaterdag 12 oktober 2019
  It wie in jûn wie it mei in protte...
  Lees meer...