• Michel Nesse wint foar de 3e kear de Muorrekeatskompetysje

  zondag 11 maart 2018

  IMG_3943.JPG

  Michel Nesse hat foar de tredde opienfolgjende kear de kompetysje fan it Muorrekeatsen yn 't Mingeltsje wûn. Mei in romme foarsprong fan hast 60 punten op Evert Sijbesma wie de earste priis dik fertsjinne. De 3e priis wie foar organisator Nolke Bergstra sels. En 4e waard Arjen Radix. Hy mocht ek op 'e foto, omdat er al tafallich op de goede kruk siet. Arjen wie de meast trouwe WallBall'er. Hy hat net ien kear mist! En Evert Sijbesma miste mar ien kear.                    

  Hielendal ûnderoan dizze side fine jim de totaalútslach.

            

  Rjochts op 'e foto winner Michel Nesse.        

  IMG_3959.JPG
  F.l.n.r.: Arjen, Nolke, Michel en Evert. 

  De útslach wurdt sá bepaald:  2 x  oantal wûne partijen  +  0,1 x puntesaldo. 

   Wall Ball Komp.jpg • Nieuws

  Poiesz Jeugd Sponsor Actie: € 1.094,- foar de keatsclub

  vrijdag 20 april 2018
  Freed 20 april hat in ploechje jeugd nei Ljouwert ta west foar it jierlikse Poiesz Gala. Alle...
  Lees meer...

  Restige ledefergadering 

  donderdag 22 maart 2018
  Aaltsje Wesselius hie de lieding op tongersdei 22 maart yn De Kosterij yn Goaiïngea. Troch sykte...
  Lees meer...

  Jelmer Drijfhout wint Muorrekeatsen yn Sibrandabuorren mei de hakken oer de sleat!

  zondag 11 maart 2018
  Jelmer Foppe Drijfhout - hy is noch skoaljonge - liet sy grutte opponint Michel Nesse op...
  Lees meer...