• Michel Nesse wint foar de 3e kear de Muorrekeatskompetysje

  zondag 11 maart 2018

  IMG_3943.JPG

  Michel Nesse hat foar de tredde opienfolgjende kear de kompetysje fan it Muorrekeatsen yn 't Mingeltsje wûn. Mei in romme foarsprong fan hast 60 punten op Evert Sijbesma wie de earste priis dik fertsjinne. De 3e priis wie foar organisator Nolke Bergstra sels. En 4e waard Arjen Radix. Hy mocht ek op 'e foto, omdat er al tafallich op de goede kruk siet. Arjen wie de meast trouwe WallBall'er. Hy hat net ien kear mist! En Evert Sijbesma miste mar ien kear.                    

  Hielendal ûnderoan dizze side fine jim de totaalútslach.

            

  Rjochts op 'e foto winner Michel Nesse.        

  IMG_3959.JPG
  F.l.n.r.: Arjen, Nolke, Michel en Evert. 

  De útslach wurdt sá bepaald:  2 x  oantal wûne partijen  +  0,1 x puntesaldo. 

   Wall Ball Komp.jpg • Nieuws

  Moaie, lange en waarme keatserij 1e klas froulju yn Goaiïngea

  zondag 15 juli 2018
  De organisaasje wie perfekt! It fjild lei der...
  Lees meer...

  Antsje van der Goot, Jan Feenstra en Hinke Bakker ferrassende winners Teatsen

  zondag 15 juli 2018
  It wie dit kear net in grutte list. Sadwaande waard it wat in ‘yntym barren’ yn de fierste...
  Lees meer...

  Foke Jil Bakker pakt de krâns yn eigen hûs by KNKB!

  zondag 8 juli 2018
  Foke Jil die dat mei har frije-formaasjematen Iris Oosterbaan en Gerde Lycklama à Nijeholt. ...
  Lees meer...