• Kâlde en winige Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland-partij

  woensdag 16 mei 2018
  Mar sa as altyd hat de jongerein dêr minder lêst fan as de grutten. En dan rekkenje ik mar even neffens mysels. It wie de 2e ledepartij fan ús jeugd mei 4 moai oersichtlike listen fan 4 twatallen (mei by de Kabouters as dissonant ien trijetal). Sadwaande koe der pûlkeatst wurde en dat dienen se dan ek. Yn alle klassen hienen de krânswinners trije winstpartijen. Dan mei men derfan útgean dat de winst fertsjinne wie.

  IMG_4583.JPG
  Kabouters
  Falke Bakker pakte grutsk syn 2e krâns by de Kabouters, dit kear mei Benthe Holtrop . Se krigen mar 5 earsten tsjin.


   

  IMG_4579.JPG

  Esther Lootsma en Emma Brecht Bokma waarden moai 2e.
       IMG_4593.JPG
  Welpen
  De welpen Minke Lys Leenstra en Anna Marit Twijnstra . Foar Anna Marit wie it ek de 2e krâns yn Goaiïngea.  IMG_4588.JPG
  Aardich, mar ek net mear as dat, wie dat de 2e-priiswinners Jelmer Bijma en Jildou Twijnstra mar 8 tsjinearsten krigen en Minke Lys en Anna Marit 9. Yn de lêste en beslissende partij wûnen Minke Lys en Anna Marit op 5-3 6-6 fan Jelmer en Jildou.
     

   IMG-20180521-WA0001.jpg
  Pupillen
  By de pupillen siet it fenyn hielendal yn ‘e sturt, de lêste partijen dus. Martsen van der Goot en Ilse Baanstra , dat wie wol dúdlik. Dy sprongen derút mei mar 6 tsjinearsten. De oare 3 partoeren eingen op 12 punten. Ja, en dan telle jo de tsjinearsten. Brecht Renema en Jochem Lootsma wienen de gelokkigen mei 13 tsjinearsten.
        
   IMG-20180521-WA0003.jpg
  Skoaljeugd
  Yn de âldste groep mei de jeugd dy’t al nei Snits nei skoalle giet, wûnen Afke Marije van der Goot en pupil Elbrich Kooistra . Elbrich hie op Keningsdei ek al de krâns wûn, mar doe by de pupillen.

   IMG-20180521-WA0002.jpg

  Johan Cnossen en Rigt van der Velde ferlearen yn de lêste en beslissende partij op 5-4 6-2 fan Afke Marij en Elbrich.
            De  totaalútslach  
  Kabouters ( 4 twatallen )
  1. Falke Bakker en Benthe Holtrop  (21 pnt)
  2. Esther Lootsma en Emma Brecht Bokma (16 pnt)
  Welpen ( 4 twatallen )
  1. Minke Lys Leenstra en Anna Marit Twijnstra (21 pnt)
  2. Jelmer Bijma en Jildou Twijnstra (17 pnt)
  Pupillen ( 4 twatallen )
  1. Martsen van der Goot en Ilse Baanstra (21 pnt)
  2. Brecht Renema en Jochem Lootsma (12 pnt)
  Skoaljeugd ( 4 twatallen )
  1. Afke Marij van der Goot en Elbrich Kooistra (21 pnt)
  2. Johan Cnossen en Rigt van der Velde (18 pnt)


 • Nieuws

  Michel Nesse en Siebrigje Nynke Boschma yn 'e krânsen yn Skearnegoutum

  zondag 29 juli 2018
  Dat barde op de jierlikse Pree-PC-partij, dy't dit jier yn Skearnegoutum plakfûn. En Skearnegoutum...
  Lees meer...

  De Thúsbliuwerspartij vrijdag 27 juli gaat niet door!

  donderdag 26 juli 2018
  De Jeugdcommissie heeft gisteravond besloten de Thúsbliuwerspartij van vrijdag 27 juli niet...
  Lees meer...

  Moaie, lange en waarme keatserij 1e klas froulju yn Goaiïngea

  zondag 15 juli 2018
  De organisaasje wie perfekt! It fjild lei der...
  Lees meer...