• Jelmer Drijfhout wint Muorrekeatsen yn Sibrandabuorren mei de hakken oer de sleat!

  zondag 11 maart 2018

   IMG_3951.JPG
  Jelmer Foppe Drijfhout -  hy is noch skoaljonge - liet sy grutte opponint Michel Nesse op snein 11 maart mar in heale punt achter him - 10,9 om 10,4 - , mar it wie genôch. En de winst wie fertsjinne, want hy wûn as iennichste 7 fan de 8 spile partijen. De 3e priis wie foar Andrea Kroes, dy't krekt as Michel 6 partijen wûn, mar mei 8,9 punten op earbiedige efterstân fan de mannen bleau.

  Mei dit toernoai is de muorrekeatskompetysje 2017-2018 offisjeel ôfsluten. Der kin noch in pear kear op sneintemiddei spile wurden fan 14:00 - 16:00 oere, 'om des keizers baard'.   


  IMG_3947.JPG
  Toernoaidirekteur Nolke Bergstra hie de saken wer pico-bello yn oarder. It tal dielnimmers foel wat ôf - tolve- , mar dêr wie it sportplesier net minder om.
  IMG_3952.JPG
  Hjirûnder alle priiswinners fan dizze dei, f.l.n.r.: Michel Nesse, winner Jelmer Drijfhout en Andrea Kroes. 


  De einútslach:
   MK.jpg


     
  De útslach is sa bepaald: tal wûne partijen + 0,1 x it puntesaldo. • Nieuws

  Poiesz Jeugd Sponsor Actie: € 1.094,- foar de keatsclub

  vrijdag 20 april 2018
  Freed 20 april hat in ploechje jeugd nei Ljouwert ta west foar it jierlikse Poiesz Gala. Alle...
  Lees meer...

  Restige ledefergadering 

  donderdag 22 maart 2018
  Aaltsje Wesselius hie de lieding op tongersdei 22 maart yn De Kosterij yn Goaiïngea. Troch sykte...
  Lees meer...

  Jelmer Drijfhout wint Muorrekeatsen yn Sibrandabuorren mei de hakken oer de sleat!

  zondag 11 maart 2018
  Jelmer Foppe Drijfhout - hy is noch skoaljonge - liet sy grutte opponint Michel Nesse op...
  Lees meer...