• Jelmer Drijfhout wint Muorrekeatsen yn Sibrandabuorren mei de hakken oer de sleat!

  zondag 11 maart 2018

   IMG_3951.JPG
  Jelmer Foppe Drijfhout -  hy is noch skoaljonge - liet sy grutte opponint Michel Nesse op snein 11 maart mar in heale punt achter him - 10,9 om 10,4 - , mar it wie genôch. En de winst wie fertsjinne, want hy wûn as iennichste 7 fan de 8 spile partijen. De 3e priis wie foar Andrea Kroes, dy't krekt as Michel 6 partijen wûn, mar mei 8,9 punten op earbiedige efterstân fan de mannen bleau.

  Mei dit toernoai is de muorrekeatskompetysje 2017-2018 offisjeel ôfsluten. Der kin noch in pear kear op sneintemiddei spile wurden fan 14:00 - 16:00 oere, 'om des keizers baard'.   


  IMG_3947.JPG
  Toernoaidirekteur Nolke Bergstra hie de saken wer pico-bello yn oarder. It tal dielnimmers foel wat ôf - tolve- , mar dêr wie it sportplesier net minder om.
  IMG_3952.JPG
  Hjirûnder alle priiswinners fan dizze dei, f.l.n.r.: Michel Nesse, winner Jelmer Drijfhout en Andrea Kroes. 


  De einútslach:
   MK.jpg


     
  De útslach is sa bepaald: tal wûne partijen + 0,1 x it puntesaldo. • Nieuws

  Moaie, lange en waarme keatserij 1e klas froulju yn Goaiïngea

  zondag 15 juli 2018
  De organisaasje wie perfekt! It fjild lei der...
  Lees meer...

  Antsje van der Goot, Jan Feenstra en Hinke Bakker ferrassende winners Teatsen

  zondag 15 juli 2018
  It wie dit kear net in grutte list. Sadwaande waard it wat in ‘yntym barren’ yn de fierste...
  Lees meer...

  Foke Jil Bakker pakt de krâns yn eigen hûs by KNKB!

  zondag 8 juli 2018
  Foke Jil die dat mei har frije-formaasjematen Iris Oosterbaan en Gerde Lycklama à Nijeholt. ...
  Lees meer...