• Is it Galgelân is ferhuze nei De Boppeslach?

  zondag 9 augustus 2020
  Sûnt
   Galge.JPG
  freedtejûn stiet by de keatskantine in galge. Wêrfoar moat dat, sil men size: de tiden fan ophingjen binne yn ús kontreien al hiel lang foarby. It Galgelân by de Houkesleat is dêr noch in teken fan. 
   Galge - kopie.JPG

  Goed, dit is net it eksekúsjemiddel út âlde tiden, mar in keatstreningsmiddel! Der hinget in tou oan mei in keatsbal en do kinst der tsjinoan slaan en sa oefenje op dyn útslach. 

  Sybren Abma - hy makket alles, as it mar fan metaal is - hie sa'n gefal yn Boalsert sjoen en wat syn eagen sjogge, meitsje syn hannen. 

  Hulde Sybren!
 • Nieuws

  Zondag 4 oktober en dinsdag 6 oktober start het muurkaatsen; meld je aan bij Nolke en Aaltsje

  zaterdag 26 september 2020
  Mits er geen aanvullende...
  Lees meer...

  Sinne, wyn en ferbrând fel en sfearfol haadklassekeatsen yn Goaiïngea

  maandag 21 september 2020
  En doe hienen wy ynienen...
  Lees meer...

  Kantine it Fintsje nei 18 jier opnij iepene!

  zaterdag 12 september 2020
  Jouke Dotinga hold op sneon 12...
  Lees meer...