• De Oosterbaanen hearskje en Berber en Rigt keatse sterk op Repko Sportprijzenpartij

  vrijdag 29 juni 2018
   
  Der stienen 32 partoeren op 'e list, aardich wat minder as yn 2017. By de famkes en de jonges 14-16 jier wienen Iris Oosterbaan en broer Klaas Jan oppermachtich. En by de welpen pakte ien fan de beide jongste broerkes, Ruurd, ek  de krâns! By de pupillen keatsten Rigt van der Velde en Berber van der Goot sterke partijen en in prima finale.

  Dit binne de útslaggen fan freed 29 juny yn Goaiïngea

  Welpen famkes en
  Welpen 1.jpg
  jonges
  (7 partoeren)
  1.    Ruurd Oosterbaan (Skearnegoutum) en Anne
  Welpen 2.jpg
  Rikst Bakker (Tersoal) 


           
  2.    Jeljer-Sjoerd Kooistra (Loaiïngea)
  Welpen 3.jpg
  en Jiska Altenburg (Reahûs)             
  Werkânsing
  1.    Frans Oosterbaan (Skearnegoutum) en Imme Klaas Kievit (Sibrandabuorren)


  2.    Amber
   Welpen 4 f2.jpg
  Goedbloed (Turns) en Jildou Twijnstra (Gau)
   
  Pupillen
   Pupillen 1.JPG
  famkes en jonges
  (9 partoeren)
  Pupillen 2.JPG

  1.    Rigt van der Velde (Goaiïngea) en Berber van der Goot (Goaiïngea)  2.   Jetske Zijlstra (Sibrandabuorren) en Thijs Lanting (Skearnegoutum)  

  Pupillen 3.jpg
  3.    Liset Sijbesma (Easterein) en Brecht Renema (Heech) 
  Pupillen 4 f1.JPG 

  Werkânsing
  Pupillen 4 f2.JPG

  1.    Marit van der Meer (Skearnegoutum) en Elbrich Kooistra (Loaiïngea)    2.    Jelmer de Boer (Nijlân) en Steffi Altenburg (Reahûs)


  Skoalfamkes (4 partoeren)
  1.    Inez de Jong (Lytsewierrum), Judith van der Weerdt (Easterein) en Isa de Jong (Skearnegoutum)
  2.    Judith Cuperus (Nijlân), Anne Sjoukje Leenstra (Gau) en Jellie van Abbema (Skettens)    


  Skoalj 1.jpg
  Skoaljonges (4 partoeren) 
  1.    Jelmer Foppe Drijfhout (Poppenwier),
  Skoalj 2.jpg
  Tjerk Andringa (Reahûs) en Folkert Gaastra (Kûbaard) 


   
  2.    Matthys Renema (Heech), Ramon Raap (Jutryp) en Folkert Wesselius (De Hommerts) 

   
  Famkes 1.JPG


  Famkes (4 partoeren) 1.    Jellyne van der Brug (Skettens), Laura Dozeman (De Hommerts) en  Iris Oosterbaan (Skearnegoutum)
  Famkes 2.JPG


  2.  Silke Stilma (Folsgeare), Ingrid Dijkstra (Folsgeare) en Irma Jaarsma (De Hommerts) 

   
  Jonges 1.JPG  Jonges (4 partoeren)
  1.    Ruerd Andringa (Reahûs) en Klaas Jan Oosterbaan (Skearnegoutum)  
  Jonges 2.JPG  2.    Gerben Gerbrandy (Reahûs) en Jan Johannes van der Kamp (Nijlân)

 • Nieuws

  Moaie, lange en waarme keatserij 1e klas froulju yn Goaiïngea

  zondag 15 juli 2018
  De organisaasje wie perfekt! It fjild lei der...
  Lees meer...

  Antsje van der Goot, Jan Feenstra en Hinke Bakker ferrassende winners Teatsen

  zondag 15 juli 2018
  It wie dit kear net in grutte list. Sadwaande waard it wat in ‘yntym barren’ yn de fierste...
  Lees meer...

  Foke Jil Bakker pakt de krâns yn eigen hûs by KNKB!

  zondag 8 juli 2018
  Foke Jil die dat mei har frije-formaasjematen Iris Oosterbaan en Gerde Lycklama à Nijeholt. ...
  Lees meer...