• De Oosterbaanen hearskje en Berber en Rigt keatse sterk op Repko Sportprijzenpartij

  vrijdag 29 juni 2018
   
  Der stienen 32 partoeren op 'e list, aardich wat minder as yn 2017. By de famkes en de jonges 14-16 jier wienen Iris Oosterbaan en broer Klaas Jan oppermachtich. En by de welpen pakte ien fan de beide jongste broerkes, Ruurd, ek  de krâns! By de pupillen keatsten Rigt van der Velde en Berber van der Goot sterke partijen en in prima finale.

  Dit binne de útslaggen fan freed 29 juny yn Goaiïngea

  Welpen famkes en
  Welpen 1.jpg
  jonges
  (7 partoeren)
  1.    Ruurd Oosterbaan (Skearnegoutum) en Anne
  Welpen 2.jpg
  Rikst Bakker (Tersoal) 


           
  2.    Jeljer-Sjoerd Kooistra (Loaiïngea)
  Welpen 3.jpg
  en Jiska Altenburg (Reahûs)             
  Werkânsing
  1.    Frans Oosterbaan (Skearnegoutum) en Imme Klaas Kievit (Sibrandabuorren)


  2.    Amber
   Welpen 4 f2.jpg
  Goedbloed (Turns) en Jildou Twijnstra (Gau)
   
  Pupillen
   Pupillen 1.JPG
  famkes en jonges
  (9 partoeren)
  Pupillen 2.JPG

  1.    Rigt van der Velde (Goaiïngea) en Berber van der Goot (Goaiïngea)  2.   Jetske Zijlstra (Sibrandabuorren) en Thijs Lanting (Skearnegoutum)  

  Pupillen 3.jpg
  3.    Liset Sijbesma (Easterein) en Brecht Renema (Heech) 
  Pupillen 4 f1.JPG 

  Werkânsing
  Pupillen 4 f2.JPG

  1.    Marit van der Meer (Skearnegoutum) en Elbrich Kooistra (Loaiïngea)    2.    Jelmer de Boer (Nijlân) en Steffi Altenburg (Reahûs)


  Skoalfamkes (4 partoeren)
  1.    Inez de Jong (Lytsewierrum), Judith van der Weerdt (Easterein) en Isa de Jong (Skearnegoutum)
  2.    Judith Cuperus (Nijlân), Anne Sjoukje Leenstra (Gau) en Jellie van Abbema (Skettens)    


  Skoalj 1.jpg
  Skoaljonges (4 partoeren) 
  1.    Jelmer Foppe Drijfhout (Poppenwier),
  Skoalj 2.jpg
  Tjerk Andringa (Reahûs) en Folkert Gaastra (Kûbaard) 


   
  2.    Matthys Renema (Heech), Ramon Raap (Jutryp) en Folkert Wesselius (De Hommerts) 

   
  Famkes 1.JPG


  Famkes (4 partoeren) 1.    Jellyne van der Brug (Skettens), Laura Dozeman (De Hommerts) en  Iris Oosterbaan (Skearnegoutum)
  Famkes 2.JPG


  2.  Silke Stilma (Folsgeare), Ingrid Dijkstra (Folsgeare) en Irma Jaarsma (De Hommerts) 

   
  Jonges 1.JPG  Jonges (4 partoeren)
  1.    Ruerd Andringa (Reahûs) en Klaas Jan Oosterbaan (Skearnegoutum)  
  Jonges 2.JPG  2.    Gerben Gerbrandy (Reahûs) en Jan Johannes van der Kamp (Nijlân)

 • Nieuws

  Michel Nesse net te pakken op Maitiid-slottoernoai muorrekeatsen

  zondag 17 maart 2019
  Nolke oan 'e kofje yn...
  Lees meer...

  Maitiid-slottoernoai Muorrekeatsen snein 17 maart

  zondag 17 februari 2019
  Lees meer...

  Aaltsje Kroes wint hiel moai Fjoerpylktoernoai

  zondag 30 december 2018
  Yn in fjild fan mar leafst 22 ...
  Lees meer...