• Bern-âlderpartij: in protte wille en moai waar

  zaterdag 28 augustus 2021
  Sneon 28 augustus
  It is altyd de moaiste partij fan ‘t jier. Dat mei ik wol sizze. Want hoe giet it tusken bern en âlder? Hokker famyljelid hat it (foaral wat âldere) bern no wer út de hege hoed tovere? (Want mei wa meitsje ik de measte kâns?). Dat wie dit kear net oars. En it waar wie foar elkenien gelyk, prima keatswaar. Wol is dúdlik dat de tiid fan 40/50 partoeren foarlopich foarby is: 25 wie no it tal. En de tiid sil leare hoe't komt......     
  Spannende earste omloop by de kabouters
  By de kabouters wie in hiel moai ploechje en dat mocht foar it earst mei in âlder keatse, of mei in oare famyljelid, in omke of tante of sa. En se keatsten foar it earst it keatspul mei de echte regels: twa yn ‘t perk en mei keatsblokjes. En wy meie sizze dat it allegearre poerbêst ferrûn is. Yn dizze klasse wienen 7 partoeren.
  Der earste omloop joech daliks al in klapper. Layla Borkuis en har mem Anke Sieperda hienen de pech dat se op 5-5 6-6 ferlearen fan it Tersoalster duo Ravi en Rinske Marleen de Vries. Foar de lêsten wie dat omkearde pech, gelok dus! Ravi en Rinske Marleen ‘sneuvelen’ dêrnei tsjin Patrick Feenstra en syn tante Petra Feenstra. Ek spannend yn de earste omloop wie de partij tusken Mare en Ulbe van der Goot tsjin Ronja Teernstra en André van der Staal. Ronja en André wûnen op 5-5 6-2. Beide twatallen gienen dêrnei troch foar de prizen! En it gie mar troch mei de 5-5-útslaggen: Wiebe en (omke) Wytze Huitema ferlearen krekt fan mem/dochter Anna-Lynn Koldijk en Jantine Radix.

  Heale finales
  Ronja en Andreé setten troch en wûnen op 5-4 6-2 fan Anna-Lynn en Jantine. En dat dienen Patrick en Petra ek: 5-3 6-4 winst op Ravi en Rinske Marleen!
  Yn de ferliezersrûnte makken Mare en Ulbe dúdlik dat se noch net tefreden wienen. Layla en Anke koenen net in fûst meitsje: 5-1 6-2.
   
  Finales
  En spannend waard it! Ronja en André kamen earst op foarsprong, mar Patrick en Petra kamen werom en dêrnei waard it in echte wedstriid dy’t pas op 5-5 6-6 wûn waard troch Patrick en Petra. De ferliezersfinale wie ek o sa spannend, in moaie pot wie it. Mare en Ulbe wûnen op 5-4 6-6 fan Wiebe en Wytze.
   
  De welpen kieze allegearre foar in âlder
  De fjouwer twatallen keatsten in heale kompetysje. By einbeslút wienen Esther Lootsma en mem Petra fierwei de sterksten op dizze dei en dêr wie foaral Esther ‘skuldich’ oan. Trije earsten tsjin oer trije partijen, ik soe der foar tekenje! De bêsten fan de rest wienen Edsert Bouma en mem Aaltsje. Yn de beslissende partij tsjin Esther en Petra siet der mar in earst yn, 5-1 6-4.
   
  De pupillen sjogge oer de famyljegrinzen
  Sa hienen de suskes Anna Marit en Doutzen Twijnstra twa mannen ‘oan ‘e heak slein’ en net de minsten: Jelmer de Jong en Albertsym Fekken. Beide formaasjes soenen yn ‘e prizen komme. Op ‘e list stienen 7 partoeren. De priis gie hjoed nei de Skearnegoutumers soan/heit Jorrit en Marcel Boersma. As in goed smarde masjine wienen se oer trije partijen de sterksten. Yn de finale koenen Anna Marit en Jelmer krekt net genôch tsjinstân biede: 5-3 6-6. De ferliezersfinale waard in fertsjinne oerwinnich fan Doutzen en Albertsym op Jildou en Willem Twijnstra.
   
  Moaie finalewinst fan Martsen en Marco by skoaljeugd/jeugd
  Hjir ek 7 twatallen. Yn de finale wûnen Martsen en Marco van der Goot yn in moaie partij fan Ilse Baanstra en har omke Pieter Paulusma op 5-3 6-6. De ferliezersfinale waard fertsjinne wûn troch Antsje en Folkert Kievit. Jochem Lootsma en Maaike Faber koenen dat net hielendal rêde. 

  DE ÚTSLAGGEN
   
  Kabouters ( 7 twatallen )
  1.    PatrIck Feenstra en Petra Feenstra
  2.    Ronja Teernstra en André Staal
  Ferliezersrûnte
  1.    Mare van der Goot en Ulbe van der Goot
  2.    Wiebe Huitema en Wytze Huitema
  Kabouters 1a.jpg
  Kabouters 2.JPG
  Kabouters 3 ferl 1.JPG
  Kabouters 4 ferl 2.JPG

   
  Welpen
  ( 4 twatallen )
  1.    Esther Lootsma en Petra Lootsma
  2.    Edsert Bouma en Aaltsje Wesselius
   Welpen 1.JPG
   Welpen 2.JPG

   
          
  Pupillen ( 7 partoeren )
  1.    Jorrit Boersma en Marcel Boersma
  2.    Anna Marit Twijnstra en Jelmer de Jong
  Ferliezersrûnte
  1.    Doutzen Twijnstra en Albertsym Fekken
  2.    Jildou Twijnstra en Willem Twijnstra
  Pupillen 1.JPG
  Pupillen 2.JPG
  Pupillen 3 ferl 1.JPG
  Pupillen 4 ferl 2.JPG

   
  Skoaljeugd/jeugd ( 7 partoeren )
  1.    Martsen en Marco van der Goot
  2.    Ilse Baanstra en Pieter Paulusma
  Ferliezersrûnte
  1.    Folkert Yde Kievit en Antsje Kievit
  2.    Jochem Lootsma en Maaike Faber
  Skoaljgd-jgd 1.JPG
   Skoaljgd-jgd 2.JPG
  Skoaljgd-jgd 3 ferl 1.JPG
  Skoaljgd-jgd 4 ferl 2.JPG
 • Nieuws

  In prachtige nacht om te nachtkeatsen

  zondag 12 september 2021
  Doe't wy begongen mei in prachtige list ...
  Lees meer...

  De jeugd gie mei wille de nacht yn

  zaterdag 11 september 2021
  En sa kaam in ein oan it seizoen 2021. De jongere...
  Lees meer...

  Bern-âlderpartij: in protte wille en moai waar

  zaterdag 28 augustus 2021
  Sneon 28 augustusIt...
  Lees meer...