• Antsje van der Goot, Jan Feenstra en Hinke Bakker ferrassende winners Teatsen

  zondag 15 juli 2018
  It wie dit kear net in grutte list. Sadwaande waard it wat in ‘yntym barren’ yn de fierste hoeke fan it keatsfjild, fier fan it KNKB-keatsen fan de froulju. In echte simmerpartij. It bliuwt foar net-tennissers in nuver spultsje, want jo slane samar te fier, want yn ien kear boppe mei net. En ek de opslach mei de racket is in keunst. Gelokkich wienen der ek wer nét-leden dan ús club dy’t meidienen. Aspirant-lid Jan Feenstra, Hinke Bakker (frou fan Wiggele), Jisk van der Velde  en Marijn de Ruiter. Dochs hast 1,5 partoer! Mar der dienen ek leden mei dy’t hast noait mear keatse. En sa docht sa’n partij dochs fertuten.  
   
  Yn twa pûls fan trije waard der keatst
  Der sieten hieltyd twa partoeren oan ‘e kant. Antsje van der Goot, Jan Feenstra en Hinke Bakker wûnen de beide partijen yn harren pûl en dat dienen Jan de Groot, Wytse Symen Boschma en en Johannes Douma ek, wol mei wat pittiger partijen as Antsje en har maten.
  1e priis - kopie.jpg
   2e priis - kopie.jpg

   
  De finale wie spitich genôch wat in iensidich barren, té iensidich meie wy wol sizze. 


  Op 5-1 6-2 wie de winst foar Antsje, Jan en Hinke.


  En de 2e-priiswinners: Jan de Groot, Wytse Symen Boschma en Johannes Douma.


  En de neisit wie wer tige gesellich.......
 • Nieuws

  Michel Nesse net te pakken op Maitiid-slottoernoai muorrekeatsen

  zondag 17 maart 2019
  Nolke oan 'e kofje yn...
  Lees meer...

  Maitiid-slottoernoai Muorrekeatsen snein 17 maart

  zondag 17 februari 2019
  Lees meer...

  Aaltsje Kroes wint hiel moai Fjoerpylktoernoai

  zondag 30 december 2018
  Yn in fjild fan mar leafst 22 ...
  Lees meer...