• 24 pearkes yn Poppenwier mei hurde wyn en sinneskynwaar! 

  maandag 19 juli 2021
  In tige slagge dei, dan mei men it pearkekeatsen op snein 18 july yn Poppenwier wol neame. Fansels wienen de measte dielnimmers leden fan de club, mar der sieten ek oare Legeaenster by. En dat is ek de bedoeling fansels. Miskien sjogge wy se op tiisdei werom! 
  It moaie dit kear wie dat er ek net-mingde pearen wienen: fjouwer manspersoanen wienen foar ien dei in stel! By 'De Trilker' stie in macht fytsen parkeard, hiel sportyf allegearre.  De stevige wyn, rjocht achter de perken, hie flink ynfloed op it spul, mar soks is foar elkenien ûngefear gelyk fansels. Oan de ein fan in prachtige dei wienen waarden de folgjende minsken huldige ûnder lieding fan fan Jouke Dotinga (foto): 
  Priisútrikking.jpg  A - klasse ( 4 pearen
  1. Arjen Radix en Sjoukje Dotinga
  2. Jouke Dotinga en Antsje Marije Boschma
  A1.jpg
  A2.jpg  B-klasse ( 20 pearen )  
  1. Gerben-Jelke Gerbrandy en Anouk Bottema
  2. Jeen Brinksma en Renske Zijlstra
  3. Johan Cnossen en Anne Sjoukje Leenstra
  B1.jpg
  B2.jpg
  B3.jpg  Ferliezersrûnte
  1. Jacob Dotinga en Etta Dotinga
  2. Klaas Fokke
  B 4 1 ferl.jpg
  Plantinga en Tara van der Meulen  
  B5 2 ferl.jpg

 • Nieuws

  Rabo ClubSupport levert de club € 390,00 op

  maandag 15 november 2021
  Grutsk binne wy op ús...
  Lees meer...

  Maaike Faber en Marije Jonker nemen het stokje over

  vrijdag 1 oktober 2021
  Op tongersdei 1 oktober wienen in lytse 30 leden...
  Lees meer...

  Zondag 26 september begint het Muurkaatsen weer

  dinsdag 21 september 2021
  ...
  Lees meer...