Flotte saak mei skoalfamkeskeatsen; pryske foar Moniek Lootsma

zondag 26 augustus 2018
Sa, de KNKB-wedstriden yn Goaiïngea sitte derop foar dit jier. It waar wie prima, drûch en net te waarm! Wat wolle jo noch mear! En de gong siet deryn, gjin bylotterij en sa! 1e priis yn 'e werkânsing foar Moniek Lootsma Fan ús club hienen wy 3 izers yn it fjoer: Afke Marij van der Goot en Moniek Lootsma by de B's en Foke Jil Bakker by de A's. Afke Marij en Moniek troffen elkoar op 'e...
Lees meer...

Heit en soan Van Gelderen op herhelling op Makaroanypartij fan sponsor Himmel&Skjin-Johannes Douma

zaterdag 25 augustus 2018
It komt faker foar dat in heit en in soan, mem en dochter of watfoar oare kombinaasje ek, tegearre yn 'e krânskomme. Dat bart dan meastentiids op de Âlder-bernpartij. En dat hie foar Harm en Timen van Gelderen foar it lêst west op in Âlder-bernpartij doe't Timen noch welp wie.Mear as 10 jier lyn dus. 3e maat Marcel de Groot stie as opslagger syn mantsje mear as foartreflik en sadwaande stienen oan 'e ein fan 'e dei dizze trije mannen mei de...
Lees meer...

Michel Nesse en Siebrigje Nynke Boschma yn 'e krânsen yn Skearnegoutum

zondag 29 juli 2018
Dat barde op de jierlikse Pree-PC-partij, dy't dit jier yn Skearnegoutum plakfûn. En Skearnegoutum hie de primeur fan it feit dat dizze partij net mear op 2 jûnen ferkeatst wurdt, mar op 1 middei: op snein 29 july, 3 dagen foar de PC. Om dizze partij op ien dei te hâlden hat in wiis beslút west, kin men wol sizze! It belangrykste wie dat de partij trochgean koe, en wol yn in A- en in B-klasse, mei...
Lees meer...

De Thúsbliuwerspartij vrijdag 27 juli gaat niet door!

donderdag 26 juli 2018
De Jeugdcommissie heeft gisteravond besloten de Thúsbliuwerspartij van vrijdag 27 juli niet door te laten gaan i.v.m. de verwachte warmte.
Lees meer...
laat alle nieuws zien