Foke Jil Bakker pakt de krâns yn eigen hûs by KNKB!

zondag 8 juli 2018
Foke Jil die dat mei har frije-formaasjematen Iris Oosterbaan en Gerde Lycklama à Nijeholt. It wie in lytse list mei 8 frije-formaasjepartoeren skoalfamkes, dat wol, mar de keatswille wie der net minder om. De klapper wie daliks al yn 'e 1e omloop, doe't de dames oantrede moasten tsjin Ilse Marije van Beem, Noa Elzinga en de sterke Larissa Smink. Alles moast út 'e kast en dat barde ek: op 5-5 6-4 wie de winst binnen. De...
Lees meer...

Keetpartij mei simmersk keatsen

vrijdag 6 juli 2018
It wie de lêste ledepartij foar de jeugd foar de grutte fakânsje. Noch 14 dagen en dan meie de bern 6 wiken nét nei skoalle ta.Der koe keatst wurde yn 4 klassen en it bysûndere wie dat yn de kaboutersklasse de measte spilers sieten: 11. Der binne yn dizze klasse flink dan nijelingen dit jier en dat is geunstich. Hjoed hie Lútsen Winia út Gau syn debút, spitich foar him siet der gjin pryske yn.
Lees meer...

Bakker TAB-partij mei hiele 'foute dames' 

zaterdag 30 juni 2018
Dat wie sneontejûn op de jierlikse Midsimmerjûnpartij! By de froulju wienen dúdlik stekjes los. It wie dêr in 'foute boel', want wa tinkt der oars oan om ferklaaid te keatsen? Mar it wie dochs wol in fleurige skouspul en it keatsen lijde der net echt ûnder! Oan 'e ein fan de jûn wie alles wer 'normaal'! ...
Lees meer...

De Oosterbaanen hearskje en Berber en Rigt keatse sterk op Repko Sportprijzenpartij

vrijdag 29 juni 2018
Der stienen 32 partoeren op 'e list, aardich wat minder as yn 2017. By de famkes en de jonges 14-16 jier wienen Iris Oosterbaan en broer Klaas Jan oppermachtich. En by de welpen pakteien fan de beide jongste broerkes,Ruurd, ek de krâns!By de pupillen keatsten Rigt van der Velde en Berber van der Goot sterke partijen en in prima finale. Dit binne de útslaggen fan freed 29 juny...
Lees meer...
laat alle nieuws zien