Slotpartij jeugd met Patat en Bingo

zaterdag 15 september 2018
Kabouters ( 4 parturen) 1. Benthe Holtrop en Esther Lootsma 2. Emma Brecht Bokma en Foke Marij BakkerBenthe en Esther wonnen de drie partijen, maar de laatste tegen Emma Brecht en Foke Marij was wel erg spannend: 5-4 6-6.
Lees meer...

Prachtige opbrengst Oudijzeractie

vrijdag 14 september 2018
Op 31mei had onze kaatsvereniging de jaarlijkse Oudijzeractie. Nou en dat is een groot succes geworden. Behalve ijzer werden er ook weer kostbaarder metalen ingebracht zoals zink, koper, lood en aluminium. Helemaal bijzonder was de boerenwagen - een echte Miedemawein uit Winsum - die de kaatsclub zomaar mee kon nemen als 'oudijzer'! Dit...
Lees meer...

Flotte saak mei skoalfamkeskeatsen; pryske foar Moniek Lootsma

zondag 26 augustus 2018
Sa, de KNKB-wedstriden yn Goaiïngea sitte derop foar dit jier. It waar wie prima, drûch en net te waarm! Wat wolle jo noch mear! En de gong siet deryn, gjin bylotterij en sa! 1e priis yn 'e werkânsing foar Moniek Lootsma Fan ús club hienen wy 3 izers yn it fjoer: Afke Marij van der Goot en Moniek Lootsma by de B's en Foke Jil Bakker by de A's. Afke Marij en Moniek troffen elkoar op 'e...
Lees meer...

Heit en soan Van Gelderen op herhelling op Makaroanypartij fan sponsor Himmel&Skjin-Johannes Douma

zaterdag 25 augustus 2018
It komt faker foar dat in heit en in soan, mem en dochter of watfoar oare kombinaasje ek, tegearre yn 'e krânskomme. Dat bart dan meastentiids op de Âlder-bernpartij. En dat hie foar Harm en Timen van Gelderen foar it lêst west op in Âlder-bernpartij doe't Timen noch welp wie.Mear as 10 jier lyn dus. 3e maat Marcel de Groot stie as opslagger syn mantsje mear as foartreflik en sadwaande stienen oan 'e ein fan 'e dei dizze trije mannen mei de...
Lees meer...
laat alle nieuws zien