Jacob Dotinga stunt hast alwér by de 50+

zaterdag 28 april 2018
In prachtige list hienen wie op sneon 28 april: 19 partoeren. Troch twa ôfsizzings bleaunen der 18 partoeren oer en moast der hieltiten wer bylotte wurde. Dêrtroch duorre it allegearre wat langer en kaam it sa, dat om 18.30 oere pas de lêste slach fallen wie. Likegoed wie it in prachtige keatsdei, allinnich yn 'e rin fan 'e middei waard it wat buiïch. Fan ús club dienen mei: Age van der Goot, Jacob Dotinga enHarmen van Gelderen. Jacob hieyn...
Lees meer...

DLG-Jeugd bij spits af op mooie Koningsdagpartij

vrijdag 27 april 2018
Marco van der Goot houdt zijn speech voor de nieuwe lichting Kabouters. Hoe zalhet dit jaar komen met de jeugd? De oudsten van vorige jaar hebben de overstap gemaakt naar de senioren, dames en heren. Wij hopen dat zij het daar naar de zin zullen hebben. Gelukkig hebben zich ook weer een aantal nieuwe kaaters en kaatsters gemeld, Kabouters dus. En die werden deze Koningsdag direct al...
Lees meer...

Prachtich begjin fan de senioaren mei 14 partoeren 

vrijdag 27 april 2018
En dat wie foar in grut part te tankjen oan de jeugd, dy't 'massaa' oerstapt is nei de grutten. En it wie ek noch sa dat ien fan dizze jongelju it grien om ‘e nekke krige. De manlju hienen in moaie list mei 8 partoeren en de froulju hienen ek in prima list, mei 6 formaasjes. Alle partoeren, sawol by de manlju as de froulju, mochten trije kear oan ‘e bak. Dêrnei wie der gjin finale mear: it partoer mei de measte punten...
Lees meer...

Poiesz Jeugd Sponsor Actie: € 1.094,- foar de keatsclub

vrijdag 20 april 2018
Freed 20 april hat in ploechje jeugd nei Ljouwert ta west foar it jierlikse Poiesz Gala. Alle ferienings wienen útnûge om harre cheque op te heljen. Watfoar bedrach soenen wy krije? Op de ûndersteande foto sjogge jim it prachtige bedrach fan € 1.094,-. F.l.n.r.: Moniek Lootsma, Afke Marij van der Goot, Rigt van der Velde, Anna Mutsaers, Minke Lys Leenstra en Martsen van der...
Lees meer...
laat alle nieuws zien