• Jouke Dotinga liedt syn partoer nei de winst op Himmel & Skjin-Johannes Doumapartij

  zaterdag 12 september 2020
  De lêste partij fan dit, troch Covid 19 teistere, koarte seizoen is yn styl ôfsluten. Moarns 11 oere begong it foar jong en âld. En sawol jong as âld keatste mei de grutte bal!

  - Earst waard de kantine opnij iepene ( https://kfdlg.nl/nieuws-kantine-it-fintsjenei-18-jier-opnij-iepene-1142)
  - Lette op ‘e middei kaam der in snackwein (gratis hap foar elkenien) 
  - Tuskentroch skarrelen minsken fan Út Sneek om it fjild hinne. 
  - Op it parkearterrein koe jong en âld mei klaai artistyk dwaande wêze en dêr waard foaral troch de jongerein flink gebrûk fan makke.
  It waar wie prima, earst drige der noch wat, mar letter op ‘e dei fleure de sinne alles op! Der stienen 13 partoeren op 'e list.       

  Kompetysjeprizen
  Tusken de bedriuwen troch waarden de kompetysjeprizen útrikt en de Wall-Ball-winner fan it seizoen 2019-2020, Wiebe Bakker noch huldige. Dat wie der by bleaun fan ‘t maitiid. De iennichste noch net útrikte prizen binne de Repkobekers fan it seizoen 2019 (Siebrigje Nynke Boschma en Marten Molenmaker) en fan it seizoen 2020 (de winners hâlde wy noch even geheim). Mar dat komt noch.

  En dan de keatserij fan sneon 12 septimber
  Jo mochten net yn ien kear boppeslaan, dat wie dúdlik, mar nei in trik-trak mocht it wól. De earste omloop gong mei net al te folle spektakel foarby, al wienen der wol ‘flattearde útslaggen’ by! It moat sein wurde, Jouke Dotinga, Aaltsje Wesselius en gastlid-gruttebalspiler Jelle Kievit hienen it oan de finale ta net grutte hindernissen te oerwinnen. It rûn allegearre wol. Wol foel it ús op dat Jouke in tal kearden ‘swijnde’ trochdat de bal krekt goed foel, bygelyk krekt foar de boppe, mar as soks faker bart, moat it wol klasse fan de man wêze! Mar sûnder dyn maten hie Jouke it net kind, tink der goed om dat dy ek goed wêze moatte sa’n dei!

  De oare finalisten, Evert Sijbesma, gruttebalkeatser pur sang, Afke Marij van der Goot en Folkert Yde Kievit troffen yn ‘e heale finale Michel Nesse, Pieter Jan Scholtanus en Wytse Hospes. In pittige partij, dy’t se wûnen op 5-4 6-2. Yn de finale soe ‘t heve! Sijbesma c.s. namen in foarsprong, mar Jouke en syn maten kamen werom en sa waard it 4-4. In pracht partij mei in krusiaal momint op 4-4 6-6. In trik-trak mei hast ûntelbere kontaktmominten. Jouke dielde de lêste klap út troch de bal dan mar boppe te slaan. It ferset wie brutsen en op 5-4 6-2 moasten Evert, Afke Marij en Folkert Yde de hollen bûge.

  De finale yn ‘e ferliezersrûnte wie ek in fraaie partij. Sytze Jan de Vries, Maaike Faber en Jelmer Molenaar  waarden troch goed spul fertsjinne winner yn de partij tsjin Willem Twijnstra, Marije Jonker en Petra Feenstra, ek seker net in snotterich partoer.
  De prizen bestienen út lekkere fruit- en grientepakketen. En sa is it seizoen prachtich ôfsluten.
  Rondemissen.JPG

  1.    Jouke Dotinga, Aaltsje Wesselius en Jelle Kievit 
  2.    Evert Sijbesma, Afke Marij van der Goot en Folkert Yde Kievit 
  3.    Thomas Sijbesma, Rinke Kooistra en Germ Bergstra 
  3.    Michel Nesse, Pieter Jan Scholtanus en Wytse Hospes   1e.JPG
  2e.JPG
  3e a.JPG
  3e b.JPG


  Ferliezersrûnte
  1.    Sytze Jan de Vries, Maaike Faber en Jelmer Molenaar
  2.    Willem Twijnstra, Marije Jonker en Petra Fekken  
  1 ferl.JPG

  2 ferl.JPG

 • Nieuws

  Zondag 4 oktober en dinsdag 6 oktober start het muurkaatsen; meld je aan bij Nolke en Aaltsje

  zaterdag 26 september 2020
  Mits er geen aanvullende...
  Lees meer...

  Sinne, wyn en ferbrând fel en sfearfol haadklassekeatsen yn Goaiïngea

  maandag 21 september 2020
  En doe hienen wy ynienen...
  Lees meer...

  Kantine it Fintsje nei 18 jier opnij iepene!

  zaterdag 12 september 2020
  Jouke Dotinga hold op sneon 12...
  Lees meer...