• De jeugd rommet op mei de tradysjonele Oprommerspartij

  woensdag 15 mei 2019
  It kostet de club allinnich krânsen en tiid, de bekers binne ‘healsliten’earetekens, 2e hâns sa’t jo wolle of kringloop. In moai idee, dat al jierrenlang binnen ús club hantearre útfierd wurdt. De 1e-priiswinners meie earst útsykje. En dan giet it faak sa de jongsten kieze foar ‘hoe grutter hoe better’ en dat de âldere jeugd sjocht mear nei it artistike. It tal famkes stiek fier boppe de jonges út: 20 famkes tsjinoer 7 jonges! Trije klassen wienen der, elk mei 4 partoeren. En it wie ek noch in kear sa, dat elk in priis útkieze mocht!
   KW 1.jpg
  Kabouters en welpen
  Yn de jongste klasse wienen de kabouters en welpen by elkoar fage. Emma Brecht Bokma en Edsert Bouma wûnen alle 3 partijen en kamen dus út op 21 punten, mei 8 earsten tsjin. 
  KW 2.jpg
  KW 3.jpg
   KW 4.jpg


  P 1.jpg
  P 2.jpg
  P 3.jpg
  P 4.jpg

  S 1.jpg
  S 2.jpg

   S 3.jpg
  S 4.jpg
  De 2e priis wie dúdlik foar  Hedzer Talsma en Lise Bijma , mei 17 punten. Tsjin Emma Brecht en Edsert waard it in spannende pot, dy’t op 5-3 6-6 ferlern waard.  

  Op it 3e plak kamen Benthe Anna Holtrop en Foke Marij Bakker .
  En 4e waarden Falke Bakker en, ynfalster foar Esther Lootsma, Ilse Mare Bokma .  Pupillen
  De sterkste pupillen wienen Doutzen Twijnstra en Jetske Zijlstra . Sy pakten ek de folle winst mei 21 punten. 


  De 2e priis wie foar Jildou Twijnstra en Jelmer Bijma . Se kamen út op 18 punten.   Op it 3e plak kamen út Anna Marit Twijnstra en Minke Lys Leenstra .
  En 4e waarden Imme Klaas Kievit en Anne Rikst Bakker .  Skoaljeugd
  En dan de ‘ouwe hap’ ûnder de jeugd, de skoalfamkes en skoaljonges. Hjir waard yn 3-tallen spile. Ilse Baanstra, Brecht Renema en Anne Sjoukje Leenstra  wienen hjir oppermachtich. Se krigen mar 5 earsten tsjin! 

  Op it 2e plak kamen Berber van der Goot, Jochem Lootsma en Sjoukje Gerbrandy .
  Op it 3e plak kamen Afke Marij van der Goot, Anna Mutsaers en Martsen van der Goot .  En Folkert Yde Kievit en Rigt van der Velde kamen út op it 4e plak.  De totaalútslach:

  Kabouters/welpen (4 partoeren):
  1.    Emma Brecht Bokma en Edsert Bouma
  2.    Hedzer Talsma en Lise Bijma
  3.    Foke Marij Bakker en Benthe Anna Holtrop
  4.    Falke Bakker en Ilse Mare Bokma
   
  Pupillen (4 partoeren)
  1.    Jetske Zijlstra en Doutzen Twijnstra
  2.    Jildou Twijnstra en Jelmer Bijma
  3.    Minke Lys Leenstra en Anna Marit Twijnstra
  4.    Anne Rikst Bakker en Imme Klaas Kievit
   
  Skoaljeugd (4 partoeren)
  1.    Anne Sjoukje Leenstra, Ilse Baanstra en Brecht Renema
  2.    Sjoukje Gerbrandy, Berber van der Goot en Jochem Lootsma
  3.    Afke Marij van der Goot, Martsen van der Goot en Anna Mutsaers
  4.    Rigt van der Velde en Folkert Yde Kievit


 • Nieuws

  Zondag 6 oktober start Muurkaatscompetitie 

  vrijdag 13 september 2019
  Lees meer...

  En ek in prachtige nachtlike ôfsluting foar de grutten

  zondag 8 september 2019
  De jongerein komt deroan! Wy...
  Lees meer...

  Prachtich keatsen yn it tsjuster foar de jeugd

  zaterdag 7 september 2019
  Sneon 7 septimber. Ja, foar dyjngen fan de...
  Lees meer...