• BERN-ÂLDER pupillen: Skearnegoutum boppe 

  donderdag 30 mei 2019
  Himelfeartsdei 2019. Tradisjoneel is
  P publyk.JPG
  Himelfeartsdei de dei fan Postma-Automatisering, sponsor fan it bern-âlderkeatsen. Dit kear wienen der ‘mar’ trije kategoryen. De kabouters en welpen yn ien klasse yndield en yn de groep 14-16 wie der spitich genôch te min opjefte. Mar it waar wie goed en it sin by  measten ek.
   
  Tsien moaie pupilleformaasjes stienen op ‘e list. Mar even 70% fan de partoeren bestie út in echte bern-âlder-kombinaasje. Hulde dus! En fan de weromstuit wienen
  P Marco.JPG
  alle priiswinners ek ‘echt’.
  Jeljer-Sjoerd Kooistra en het Sjoerd kamen frij ienfâldich yn de finale nei twa 5-2 oerwinnings en in steand nûmer op ‘e trije. Lucas en Fetze Gaastra kamen ék sûnder al te folle problemen yn de einstriid (5-0 en 5-3) en in steand nûmer yn de 2e omloop. It liket allegearre maklik, mar dat is fansels achterôfpraat fan de skriuwer fan dit stikje. It waard in moaie finale, dy’t einge op 5-3 6-6 yn ‘t foardiel fan de Gaastra’s. 
  In echte finale wie dy yn de werkânsing. Minke Lys Leenstra en heit Sietse moasten tsjin Jildou en Willem Twijnstra. Pas op 5-5 6-0 foel de beslissing yn it foardiel fan Minke Lys en Sietse.


  En Marco rikte de prizen út! 

   
  P 2.JPG

  P 1.JPG
  P 2f.JPG  P 1f.JPG  De útslaggen pupillen (10 partoeren)      

  1.  Lucas Gaastra en Fetze Gaastra 
  2.  Jeljer-Sjoerd Kooistra en Sjoerd Kooistra 
  Werkânsing 
  1.  Minke Lys Leenstra en Sietse Leenstra 
  2.  Jildou Twijnstra en Willem Twijnstra 

 • Nieuws

  Zondag 6 oktober start Muurkaatscompetitie 

  vrijdag 13 september 2019
  Lees meer...

  En ek in prachtige nachtlike ôfsluting foar de grutten

  zondag 8 september 2019
  De jongerein komt deroan! Wy...
  Lees meer...

  Prachtich keatsen yn it tsjuster foar de jeugd

  zaterdag 7 september 2019
  Sneon 7 septimber. Ja, foar dyjngen fan de...
  Lees meer...