• BERN-ÂLDER kabouters-welpen: Foke Marije en Jelle Bakker súksesfol

  donderdag 30 mei 2019
  Himelfeartsdei 2019. Tradisjoneel is Himelfeartsdei de dei fan Postma-Automatisering, sponsor fan it bern-âlderkeatsen. Dit kear wienen der ‘mar’ trije kategoryen. De kabouters en welpen yn ien klasse yndield en yn de groep 14-16 wie der spitich genôch te min opjefte. Mar it waar wie goed en it sin by  measten ek.
  KW Thijs.JPG
  De 7 kabouter-welpenpartoeren hienen in hiele moaie finale, dy’t lang like op 5-5 6-6 út te kommen. Outsider Jelle Douwe Bakker mei dochter Foke Marij wie ferrassend de finale berikt nei winst op Hedzer Talsma en (omke?) Jelmer Talsma (5-2 6-2) en in mei hakken-oer-de-sleat-winst op Benthe Holtrop mei pake Albert Jan van Raalte, de âldste dielnimmer de hiele dei, mar hy stie der. Pake en pakesizzer ferlearen krékt: 5-5 6-4.

  De finale gie tsjin Eshter Lootsma en har heit Auke. Ester en Auke Lootsma wûnen yn de earste omloop fan Lise Bijma en Aaltsje Kroes, net maklik, mar dochs: 5-3 6-2. De twadde partij gie wol maklik. Tsjin soan en heit Kees en Arjen Hofman waard it 5-1 6-6.
  Dan de finale, in echte bern-âlder-finale en sa meie wy it sjen. De earsten waarden om en om ferdield. Beide duo’s wienen o sa motivearre om te winnen. De heiten besochten tsjin elkoar in psygologyske oarlochfiering te begjinnen, dy’t by einbesluten wûn waard troch Jelle Bakker. Auke liet him te faak ferliede fiere útslachballen, dy’t dan boppe gienen. En ja, dat mei net. Dat gie allegearre oan ‘e bern foarby. It lêste earst wie beslissend en dat wie foar Foke Marij en Jelle op 5-5 6-2.

  De prizen waarden útrikt troch it nije jeugdkommisjelid Thijs Bijma en hy die dat opmerklik!


  KW 1.JPG
  KW 2.JPG

  KW 1f.JPG

  KW 2f.JPG
  De útslaggen kabouters-welpen (7 partoeren)
  1.  Foke Marij Bakker en Jelle Douwe Bakker
  2.  Esther Lootsma en Auke Lootsma
  Werkânsing
  1.  Lise Bijma en Aaltsje Kroes
  2.  Benthe Holtrop en Albert Jan van Raalte  • Nieuws

  Zondag 6 oktober start Muurkaatscompetitie 

  vrijdag 13 september 2019
  Lees meer...

  En ek in prachtige nachtlike ôfsluting foar de grutten

  zondag 8 september 2019
  De jongerein komt deroan! Wy...
  Lees meer...

  Prachtich keatsen yn it tsjuster foar de jeugd

  zaterdag 7 september 2019
  Sneon 7 septimber. Ja, foar dyjngen fan de...
  Lees meer...