• Bakker TAB-partij mei hiele 'foute dames' 

  zaterdag 30 juni 2018
  Dat wie sneontejûn op de jierlikse Midsimmerjûnpartij!
  By de froulju wienen dúdlik
   2.JPG
  stekjes los. It wie dêr in 'foute boel', want wa tinkt der oars oan om ferklaaid te keatsen? 

  Mar it wie dochs wol in fleurige skouspul en it keatsen lijde der net echt ûnder! Oan 'e ein fan de jûn wie alles wer 'normaal'!
   4.JPG
  3.JPG
  F1.JPG
  F2.JPG


  De krânsen wienen foar Etta Dotinga, Maaike Faber en Aaltsje  Kroes mei 3 winstpartijen.  
  Margriet Adema en Aaltsje Wesselius waarden 2e yn de pûl fan 4 partoeren.
           
  De 'tombola' draaide by de 24 mannen wer op folle toeren. Elk mocht 3x in bierdop pakke en tsja, dan is it mar krekt by wa't je komme. By de A-keatsers sprongen Michel Nesse en Nolke Bergstra der út, beide wûnen se 3 partijen. Michel hie lykwols minder tsjinearsten. By de B- en C-keatsers wie net ien dy't alle partijen wûn hie. Dat is dan ek wol wer aardich. 


  M1.JPG
  De útslaggen
  1. Michel Nesse -
  M2.JPG
  Catrinus Kooistra - Oeds Broersma 
  M3.JPG
  2. Marcel de Groot - Thijs Bijma - Nolke Bergstra  

  3. Gauke Zijlstra - Germ Bergstra - Evert Sijbesma        
  1.JPG
  Sponsor en 'feestvarken' Wiggele Bakker rikte de prizen út.    En de BBQ rekke al flink op stoom. Topkok Willem Twijnstra fersoarge fleishapkes! 

  En sa bleau it noch lang gesellich yn 'it Fintsje'.  

 • Nieuws

  Michel Nesse wint Piternútmuorrekeatsen

  zondag 2 december 2018
  17 dielnimmers stienen om 13.00 oere klear op snein 2 desimber yn sporthal 't Mingeltsje yn...
  Lees meer...

  KNKB-wedstrijden Goënga 2019

  donderdag 8 november 2018
  De volgende KNKB-wedstrijden staan in 2019 op het programma in Goënga.- zondag 12 mei...
  Lees meer...

  Kaatsfestijn op de Oosterdijk een daverend succes!

  zondag 30 september 2018
  10-jarig jubileum met 34 paren! Voor de 10keer op rij werd het...
  Lees meer...