• Poll
  Ga je de komende maanden muurkaatsen of zaalkaatsen?
  • Ja
  • Nee
  Agenda

  Repko Sportprijzenpartij - federatie jeugd

  Op 29 juni 2018 om 16:00 uur
  locatie: Goënga
  - welpen jongens en meisjes - pupillen jongens en meisjes - schooljongens en -meisjes - jongens en meisjes

  Federatiepartij jeugd 

  Op 29 juni 2018 om 16:00 uur
  locatie: Goënga
  Welpen, pupillen, schooljeugd,jeugd en junioren Opgeven tot dinsdag 26 juni 19:00 uur via knkb.nl

  Bakker TAB-partij - Midsimmerjûnkeatsen

  Op 30 juni 2018 om 18:00 uur
  locatie: Goënga
  dames en heren leden
 • By wa hingje dizze krânsen? 

  It keatsseizoen 2017 is foarby, mar de krânsen dy’t wûn binne hingje noch oan ‘e muorren.
  Hjirûnder steane 16 famyljes en 16 foto's.          

  De priisfraach is bedoeld foar de jeugd o/m 16 jier !                  
  Jim opdracht is: sykje de goede foto by de goede húshâlding!                     
  Ik bin útgien fan minimaal 4 krânsen per hûs: dat jim net tinke: wêrom stiet ús hûs der net by!             

  Stjoer jim oplossing (de goede famylje + it nûmer fan de foto)
  foar 15 desimber 2017 nei:
  Harmen van Gelderen per e-mail: tsjemlan99@ziggo.nl
  Foar de de goede oplossers binne 3 prizen beskikber.                  

  De famyljes

  Fam. Bakker - Grienedyk
  Fam. Kievit – Sibrandabuorren
  Fam. Dotinga – Gau Fam. Leenstra – Gau
  Fam. Dotinga – Sibrandabuorren Fam. Lootsma – Goaiïngea
  Fam. Drijfhout – Poppenwier Fam. Nesse – Sibrandabuorren
  Fam. Ekema – Poppenwier Fam. Sijbrandij – Dearsum
  Fam. M. van der Goot – Goaiïngea Fam. Twijnstra – Gau
  Fam. A. van der Goot – Goaiïngea Fam. Wierda – Goaiïngea
  Fam. De Groot – Goaiïngea Fam. Zijlstra – Spears
   
   Lootsma - Goaiïngea.jpg


  1

   Twijnstra - Gau.jpg
   
   Dotinga - Gau.jpg


   Ekema - Poppenwier.jpg


   Goot, A van der - Goaiïngea.jpg


   Bakker - Grienedyk.jpg


   Sijbrandij - Dearsum.jpg


  Kievit - Sibrandabuorren.jpg


  Groot ,de - Goaiïngea.jpg

  Leenstra - Gau.jpg

  2
  Drijfhout - Poppenwier.jpg


  Dotinga - Sibrandabuorren.jpg


  Goot, M van der - Goaiïngea.jpg

   Zijlstra - Spears.jpg


   Nesse - Sibrandabuorren.jpg
   Wierda - Goaiïngea.jpg

  3     6
  7            


  8           9    10        
  11        12       13    


  14   


  15
  16


        
 • Nieuws

  Drok besochte resepsje mei in ûnderhâldend programma

  donderdag 14 juni 2018
  Wat wie de tsjerke moai fol, mei...
  Lees meer...

  Moaie (foarlopige) opbringst fan de Âldizeraksje!

  vrijdag 8 juni 2018
  Dat is it prachtigebedrach fan...
  Lees meer...

  Dochs noch krânsen foar de jongerein!

  woensdag 6 juni 2018
  Op sneon 2 juny wienen se der net, de krâansen...
  Lees meer...